ഗ്രന്ഥ പൂജ

ചെങ്ങന്നൂർ ചിന്മയ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂജവെയ്പ് നടത്തപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഗ്രന്ഥ പൂജക്ക് തുടക്കമായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *